Promocja
Mini spódniczka moro
45,00 zł85,00 zł
Spódnica Belluno z falbankami pudrowa
89,00 zł149,00 zł
Koronowa sukienka hiszpanka granat
65,00 zł99,00 zł
Białe jeansy z dziurami na kolanach
75,00 zł139,00 zł
Rozkloszowana sukienka dekolt w serce kobalt
109,00 zł179,00 zł
Kurtka ramoneska ze stójką skórzana
109,00 zł199,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mooshi.pl

z dn. 07 listopad 2017r.

 

 

I. Definicje

 

 Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

Adres reklamacyjny:

Skanda Light Sp. z o.o.
Dworcowa 60
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 

Dane kontaktowe:

Skanda Light Sp. z o.o.
Dworcowa 60
97-200 Tomaszów Mazowiecki

e-mail: mooshi@mooshi.pl

telefon: 722 017 349

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw 

Dowod zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

S k l e p – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mooshi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

Skanda Light sp. z o.o.

ul. Dworcowa 60

97-200 Tomaszów Maz.

 

NIP 7732380477 Regon 100323852 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000280108

 

KONTO BANKOWE: 32 2030 0045 1110 0000 0389 5340

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 II. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mooshi.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Sklep internetowy, działający pod www.mooshi.pl, należy do: 

Skanda Light sp. z o.o.

ul. Dworcowa 60

97-200 Tomaszów Maz.

NIP 7732380477

Regon 100323852

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000280108, o kapitale zakładowym 150 000, 00 zł.

 

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.)zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej, lub

b.) Inna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox itp.

c.)minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

 

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków

porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Skanda Light Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mooshi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie:
a) Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie www.mooshi.pl są własnością Skanda Light Sp. z o.o. administrującej sklepem internetowym www.mooshi.pl
b) Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie www.mooshi.pl jest bezwzględnie zabronione.
c) Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie www.mooshi.pl do celów marketingowych czy handlowych, bez pisemnej zgody Skanda Light Sp. z o.o.

 

III. Zamówienia i ich realizacja. 

Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej. 
Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, w przypadku płatności kartą lub przelewem, powyższy termin rozpoczyna się od dnia wpływu należnej kwoty na wskazany rachunek bankowy sklepu. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec przedłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po otrzymaniu e-maila, potwierdzającego dokonanie zamówienia,, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni nie będą realizowane (z wyjątkiem zamówień wcześniej opłaconych).

Termin realizacji zamówienia, to czas pomiędzy potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie kurierskiej. Zamówienia w trakcie realizacji nie może być anulowane. 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-sklep e-maila, potwierdzającego dokonanie zamówienia, lub po wpływie należności na rachunek sklepu.

 

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

Przy wyborze formy płatności przelewem, należność należy przekazać na wskazany rachunek bankowy sklepu.

Ceny podane przy poszczególnych asortymentach są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Dokument dołączany jest do przesyłki. 

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienia e-mailem  pod warunkiem, że nie rozpoczęto jego realizacji. Rezygnacja musi być złożona za pośrednictwem e-maila. W treści winna znaleźć się jednoznaczna informacja o zerwaniu zamówienia, z określeniem jego szczegółów.

Skanda Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania jego przyczyny.V. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu na adres reklamacyjny

Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady,  paragon bądź kopię faktury. Niespełnienie tych warunków spowoduje nierozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wyrób uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie wyroby do wyboru.

Koszty, związane z odesłaniem wyrobu reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep nie zwraca kosztów przesyłki za reklamacje nieuzasadnione lub rozpatrzone negatywnie.

Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii zdjęcia i próbki materiałów mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Fakt różnic między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji wyrobu.

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego: POBIERZ VI. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Adres do korespondencji:
Skanda Light Sp. z o.o.
Dworcowa 60
97-200 Tomaszów Mazowiecki

adres e-mail –   mooshi @mooshi.pl

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Skanda Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian ubrań, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.

Odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, nie może być zniszczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór dostępny na stronie sklepu). Oświadczenie takie musi zawierać: dane Kupującego, dane towaru, numer konta na który mają być zwrócone pieniądze. 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia potwierdzonych przez Państwa dokumentów korygujących dotyczących w/w odstąpienia. .
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Zwrotowi nie podlegają też niektóre przedmioty zamawiane na indywidualne zamówienie. Stosownie do zapisów ustawy nie podlega zwrotowi towar zakupiony podczas licytacji. 
Możliwość zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

Przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem sklepu MOOSHI.

Oświadczanie o odstąpieniu od umowy
POBIERZ

Formularz zwrotu: POBIERZ

VII. Ochrona danych osobowych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę Skanda Light Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr. 133 Poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 133, Poz. 1204),  

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez sklep. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
- Realizacji umowy, 
- Wysłania zamówienia, 
- W celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasz sklep.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawianie oraz wystosowanie żądania o zaprzestaniu wykorzystania ich. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 
- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamowień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pośrednictwem:
poczty: mooshi@mooshi.pl 
lub telefonicznie: +48 722 017 349

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel